Regulamin Ośrodka Narciarskiego Laskowa Kamionna

Dołożymy wszelkich starań  aby Państwa pobyt w naszym ośrodku był przyjemny i bezpieczny .

Obsługa zawsze będzie starać się o dobro klienta. Jednak każdy amator sportów zimowych jest zobowiązany przestrzegać :

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przejazdy krzesełkową koleją linową  i wyciągami narciarskimi Ośrodka Narciarskiego Laskowa Kamionna (zwanego w dalszej części regulaminu ośrodkiem narciarskim) możliwe są wyłącznie na podstawie elektronicznych kart zbliżeniowych firmy BASE SYSTEM służących do pobierania opłat i kontroli , zwanych w dalszej części regulaminu kartami.

 2. Karty działają  w godzinach otwarcia ośrodka narciarskiego. Godziny otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów różnią się i mogą ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.

 3. Wejście na teren Ośrodka Narciarskiego Laskowa Kamionna, a także posługiwanie się kartą jest jednoznaczne z zapoznaniem się  z niniejszym regulaminem oraz innymi  regulaminami obowiązującymi na terenie Stacji Narciarskiej Laskowa Kamionna i akceptacją ich postanowień.

 4. Prowadzenie przez podmioty lub osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej  i usługowej zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie , w celach zarobkowych lub komercyjnych , umieszczenie reklam  i ulotek jest surowo zabronione  , chyba że podmiot ten uzyska uprzednio pisemną zgodę (pod rygorem nieważności) właściciela stoku.

II. RODZAJE KART – SYSTEM POBIERANIA OPŁAT

 1. Karty można nabywać wyłącznie w kasach ośrodka  oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży .

 2. Karty są własnością ośrodka narciarskiego. W każdej kasie można otrzymać zwrot należności za kaucję.

 3. Faktury  VAT za nabyte uprawnienia do przejazdów kolejami i wyciągami – można uzyskać jedynie na podstawie paragonu w recepcji Hotelu Trawers oraz kasach.

 4. Przy kasach znajdują się informacje dotyczące cen karnetów  oraz czasu pracy poszczególnych wyciągów.

 5. Obowiązujący w Ośrodku Narciarskim system pobierania opłat umożliwia korzystanie z kolei i wyciągów  poprzez karty terminowe.

 6. Karty punktowe i uprawniania terminowe nie obowiązują na wyciągu dywanowym.

 7. Korzystanie z wyciągu dywanowego możliwe jest wyłącznie w ramach wykupionej lekcji nauki jazdy w szkółce narciarskiej.

 8. Karty terminowe upoważniają do korzystania w okresie ich obowiązywania z nieograniczonej ilości przejazdów. Informacja o terminie ważności karty pojawia się na wyświetlaczu bramki.

 9. Z karnetu czasowego może korzystać tylko jedna osoba (osoba która jako pierwsza skorzystała z danego karnetu przy bramce gdzie zostanie spersonalizowana)

 10. Używanie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją zapisu  i wykorzystania wizerunku użytkownika  karty w celach kontrolnych – przy każdym przejściu przez bramkę , na okres ważności uprawnień znajdujących się na karcie , system wykonuje zdjęcia korzystającego z karty ,porównując je z zapisem wizerunku użytkowania  ,który przy pierwszym przejściu przez bramkę aktywował dany karnet.

 11. Z karnetu czasowego może korzystać tylko jedna osoba, która jako pierwsza przekroczyła bramkę.Bramki dokonują personalizacji przy pierwszym przejsciu.Każda próba użycia karty prze osobę nieuprawnioną skutkować będzie blokadą uprawnień bez możliwośći ich odblokowania. 

 12. Zakup lub posiadanie karnetu czasowego  lub punktowego nie upoważnia do prowadzenia zajęć dydaktycznych ,typu szkolenia na nartach lub snowboardzie w celach zarobkowych. Prowadzenie szkoleń narciarskich i snowboardowych  jest możliwe tylko za zgodą właściciela stoku narciarskiego.

 13. Nie ma możliwości zmiany, przedłużenia  albo przesunięcia okresu ważności karty.

 14. Uprawnienia terminowe nabyte z kartą nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem przypadków wskazanych w punkcie V.3 regulaminu.

 15. Przy wydaniu karty punktowej lub terminowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Kaucja nie podlega  zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty. 

III. ULGI I ZNIŻKI

 1. Uzyskanie zniżek grupowych jest możliwe wyłącznie przy zakupie kart terminowych.

 2. Karty ulgowe przysługują dzieciom do lat 5, 9 ,studentom do lat 26 oraz seniorom w wieku powyżej 60 lat. Karty ulgowe wydawane są wyłącznie na podstawie okazania ważnego dokumentu potwierdzającego wiek.

 3. Dzieci poniżej lat 5 korzystają z wyciągów ośrodka narciarskiego za symboliczną 1 zł . Oferta jest ważna  wyłącznie z opiekunem posiadającym ważny karnet normalny lub ulgowy seniorski.

 4. Karnety rodzinne przysługują maksymalnie 5 osobom ( w tym 2 osoby dorosłe i dzieci do lat 16 ) za okazaniem odpowiednich dokumentów.

 5. Grupom 15 osobowym ,przysługuje zniżka na zakup kart terminowych.Przy zakupie kart ze zniżką dla grup jedna na 10 osób otrzymuje kartę w cenie 1 zł za każdą godzinę ważności karty, a pozostałe osoby otrzymują karty wg cen widocznych w cenniku dla grup zorganizowanych.

 6. Regulamin okresowych zniżek i promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.laskowa-ski.pl

 7. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie ,a w szczególności używanie karty ulgowej przez osobę nieuprawnioną skutkuje utratą posiadanych uprawnień.

IV. KORZYSTANIE Z BRAMEK

 1. Kartę należy włożyć do kieszeni w rękawie , bądź etui narciarskiego tak by swobodnie dostać kartą  do czytnika przy bramce.

 2. Potwierdzenie uprawnienia  do przejścia przez bramkę  i odczytania karty zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.

 3. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz  przejścia przez bramkę .

 4. Po przejściu przez bramkę na podstawie karty  terminowej , automatycznie uruchamia się blokada karty uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty kilku osobom.

 5. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do zwrotu należności za kartę terminową.

 2. W sytuacji przerwy w działaniu Stacji z powodu działania siły wyższej ( w rozumieniu kodeksu cywilnego) – np. przerwy w dostawie energii elektrycznej z przyczyn nie leżących po stronie stacji narciarskiej :

  a) jeśli przerwa trwała nie dłużej niż 1 (jedną)  godzinę  - czas obowiązywania karnetów czasowych zostanie przedłużony o czas trwania przerwy, Stacja nie zwraca w takiej sytuacji pieniędzy za niewykorzystany czas czas  z danego karnetu czasowego:

  b) jeśli przerwa trwała dłużej niż 1 (jedną )godzinę – klient ma prawo wyboru :

  - otrzymać proporcjonalny zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy

  - przedłużyć okres obowiązywania karnetu czasowego o czas przerwy.

  Zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy następuje proporcjonalnie do czasu w jakim taki karnet nie mógł być wykorzystany  z uwagi na przerwę w działaniu Stacji  z powodu działania siły wyższej.

 3. W celu otrzymania zwrotu w wyniku wypadku lub choroby należy przedłożyć kopię Protokołu wypadku TOPR/GOPR lub zaświadczenie lekarskie. Zwrot taki można uzyskać w kasie ośrodka i jest on udzielany w sposób proporcjonalny  względem   czasu ważności karty terminowej.

 4. Zwrotu należności za kaucję można dokonać we wszystkich czynnych kasach.

 5. Kaucja nie podlega zwrotowi w  wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.

 6. Zwrot należności za kaucję  możliwy jest do 15 kwietnia bieżącego sezonu narciarskiego w godzinach otwarcia kas.

 7. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego

 8. Po użyciu karty terminowej w czytniku na bramce wejściowej reklamacje dotyczące rodzaju wydanej karty terminowej nie są uwzględniane.

 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za karty zgubione.

VI. KONTROLA I SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGULAMINU

 1. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karty przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karty. W takim przypadku przysługuje za nią jedynie zwrot z kaucji. Odblokowanie  zawieszenia karnetu podlega opłacie w wysokości 50 zł płatnej w kasach głównych.

 2. Na życzenie personelu lub organów kontroli ,należy okazać kartę. Odmowa okazania skutkuje zablokowaniem  możliwości dalszego korzystania z karty.

 3. Każdy kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka Narciarskiego Laskowa Kamionna może zostać usunięty  z jego terenu przez pracowników ośrodka lub uprawnionych pracowników ochrony.

REGULAMIN BEZPIECZENSTWA STACJI NARCIARSKIEJ :

 1. Zabronione jest przebywanie lub jazda na wyciągach i trasach narciarskich osób w stanie nietrzeźwym  lub po użyciu środków odurzających oraz wnoszenie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

 2. Do wyciągów należy podchodzić wyłącznie przez bramki kontrolne . Należy stosować się do poleceń obsługi.

 3. Odpowiedzialność za wybór wyciągów i tras odpowiednich do swoich umiejętności ponosi KLIENT.

 4. Osoby uprawiające narciarstwo bądź snowboarding  do ukończenia 16 roku życia zobowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.

 5. Na trasie wyciągów należy obserwować znaki informacyjne i stosować się do nich

 6. Na trasach zjazdowych obowiązuje całkowity  zakaz jazdy na sankach i ślizgach.

 7. Na trasach zjazdowych obowiązuje całkowity zakaz spacerowania

 8. Każdy narciarz  powinien zachowywać się w taki sposób by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody innej osoby.

 9. Narciarz zjeżdżający z góry dysponujący większą możliwością wyboru trasy musi ustalić tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.

 10. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.

 11. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach

 12. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu powinien poszkodowanemu służyć pomocą.

 13. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku , czy poszkodowany , czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe

 14. Właściciel wyciągu nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie zjazdowej

 15. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.

 16. Trasy wyznaczone naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne ograniczenia jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich , siatki, znaki ograniczające ,fladry

 17. Narciarze powinni również spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody takie jak hydranty, armatki , lance , inne elementy systemu naśnieżania  ,lampy oświetleniowe i inne

 18. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych czynnych tras,przy czym trasę do jazdy wieczornej ograniczają elementy podane powyżej, a trasę zawęża się do pasa 20 m po stronie lamp

 19. Trasa zjazdowa może być sztucznie naśnieżana , o takim fakcie informujemy zawieszając stosowne znaki graficzne  i tablice informacyjne  znajdujące się w okolicy górnej i dolnej stacji kolei oraz w kasie.

 20. Na trasie wyciągu oraz na trasach narciarskich może pojawić się sprzęt służb technicznych,ratunkowych lub obsługi wyciągu (ratraki,skutery śnieżne , quady itp.)

 21. Na trasach zjazdowych mogą odbywać się zawody oraz treningi narciarskie

 22. Wszyscy korzystający  ze stacji narciarskiej zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z urządzeń wyciągowych

 23. Stacja narciarska nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego w szczególności za uszkodzenia i porysowania ślizgów

 24. Stacja narciarska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt narciarski pozostawiony bez opieki

 25. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz postanowień niniejszego regulaminu

Regulamin korzystania z kolei Laskowa-Kamionna

 • Koleją mogą podróżować tylko osoby samodzielnie wsiadające i wysiadające z krzesełek.
 • Kolej nie przewozi zwierząt.
 • Osobie, która potrzebuje pierwszej pomocy medycznej w trakcie przewozu lub na stacji kolei pomocy udziela załoga kolei wzywając w razie potrzeby GOPR lub pogotowie ratunkowe.
 • Kolej przewozi w ruchu narciarskim cztery osoby na krzesełku.
 • Kolej przewozi w ruchu pieszym dwie osoby na krzesełku.
 • Kolej przewozi po dwie osoby na krzesełku w toku powrotnym.
 • Na krzesełku nie mogą znajdować się równocześnie osoby z nartami i bez nart.
 • Małe dzieci mogą być przewożone tylko na własną odpowiedzialność rodziców na kolanach, przypięte szelkami do osoby dorosłej.
 • Dzieci o wzroście do 1,25 m mogą być przewożone na krześle, jeżeli siedzą samodzielnie na oddzielnym siedzisku, a bezpośrednie miejsce siedzące na tym samym krześle zajmuje osoba dorosła sprawująca nad nimi opiekę, która wyraziła zgodę na przejazd i jest zdolna do udzielenia ewentualnej potrzebnej pomocy.
 • Osoba dorosła sprawującą opiekę nad dzieckiem:
 • w czasie jazdy musi stale nadzorować zachowanie dziecka;
 • nie może obejmować swoją opieką więcej niż dwoje dzieci nie może zajmować skrajnego siedziska krzesła.
 • Przejście przez bramkę biletową osoby wraz dzieckiem o wzroście do 1,25 m oznacza potwierdzenie przez tą osobę:
 • sprawowania opieki nad dziećmi;
 • wyrażenia zgody na przejazd dzieci koleją;
 • zdolności do udzielenia ewentualnej potrzebnej pomocy;
 • ukończenia 18. roku życia.
 • Osoba dorosła (tj. osoba, która ukończyła 18. rok życia), o której mowa w punktach 4,5,6,7 regulaminu musi być zdolna do udzielenia ewentualnej pomocy (np. opuszczenia i podniesienia pałąku) i nie może trzymać w rękach nic, ewentualnie oprócz kijków.
 • Dzieci o wzroście powyżej 1,25 m są przewożone tak jak osoby dorosłe.
 • Pasażer posiadający ważny karnet na przejazd ma prawo do:
 • przejazdu koleją,
 • przewozu sprzętu turystycznego lub sportowego (1 para nart lub 1 snowboard),
 •     c. bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o masie do 10 kg, który należy trzymać w czasie jazdy na kolanach.
 • Przewóz większego bagażu ręcznego lub dodatkowego sprzętu sportowego i turystycznego jest dopuszczalny na osobnym krzesełku, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z obsługą kolei 
 • Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy karnet zostanie odczytany, uprawnienie do przejścia przez bramkę zasygnalizowane odpowiednim komunikatem a bramka otworzy się w celu przejścia, podróżny wejdzie na peron celem zajęcia miejsca na krzesełku.
 • W czasie jazdy podręczny bagaż należy trzymać na kolanach, a narty przewozić przypięte do nóg. Snowboardziści powinni mieć przypiętą do deski nogę przednią, tylna zaś powinna być wyjęta z wiązania. Narty i deski snowboardowe w czasie jazdy układamy równolegle do kierunku jazdy tak, aby nie powodowały kolizji z innymi pasażerami lub elementami kolei. Wszystkie luźno zwisające elementy garderoby (sznurki, tasiemki, szaliki, torby, aparaty fotograficzne itp.) należy zabezpieczyć przed zaczepieniem o elementy krzesełka.
 • Wsiadanie i wysiadanie poza przeznaczonymi do tego oznakowanymi miejscami jest zabronione. W trakcie wsiadania, należy być ustawionym przodem do kierunku jazdy i stać na peronie w miejscu do tego wyznaczonym. Bagaż lub kijki należy trzymać w jednej ręce. Po nadjechaniu krzesełka należy na nim usiąść pomagając sobie ręką. Po zajęciu miejsca należy zamknąć zabezpieczenie (pałąk) delikatnie pociągając je ku dołowi. Narty lub snowboard należy oprzeć na podnóżku.
 • Pasażer jest zobowiązany do:
 • stosowania się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi kolei,
 • zachowania w czasie jazdy spokoju i pozycji siedzącej (nie wolno kołysać krzesełkiem, otwierać zamknięcia krzesełka, wychylać się, stawać na krzesełku, próbować chwytać rękami lub innymi przedmiotami za podpory, przewozić dzieci na kolanach, hałasować, palić tytoniu, spożywać posiłków i napojów, wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów, i zakłócać podróżowania innym pasażerom).
 • Po rozpoczęciu przejazdu należy niezwłocznie zamknąć poręcz zwracając uwagę na przewożone osoby.
 • W przypadku zatrzymania się kolei, nie wolno otwierać zabezpieczenia i opuszczać krzesełka. Należy spokojnie czekać na wznowienie ruchu lub na dyspozycje pracowników kolei.
 • W trakcie wysiadania, należy z odpowiednim wyprzedzeniem unieść pałąk zabezpieczający, a po wjechaniu na peron położyć narty lub snowboard na śniegu równolegle do kierunku jazdy. W miejscu do tego wyznaczonym wstać i odjechać we wskazanym kierunku. Niedozwolone jest zatrzymywanie się na peronie w taki sposób, który mógłby utrudnić wysiadanie kolejno nadjeżdżającym pasażerom.
 • Podróżny, mimo posiadania ważnego karnetu, nie ma prawa żądać przewozu, jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowymi jazdami, względnie, jeśli praca kolei jest niemożliwa z innych względów.
 • W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych, przerwy w dostawie energii elektrycznej, usterki technicznej lub innego niespodziewanego wydarzenia może nastąpić przerwa w pracy kolei.
 • Przy dużym ruchu narciarskim obsługa kolei może zarządzić jazdę pasażerską tylko w górę lub tylko dla narciarzy i odmówić przewozu pasażerów pieszych. Informacja o jeździe pasażerów tylko w górę lub tylko na nartach jest umieszczona przy kasie biletowej.
 • Kolej nie jest przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
 • Prosimy o przestrzeganie regulaminu korzystania z kolei linowej krzesełkowej.
 • Prosimy o przestrzeganie Kodeksu Narciarskiego podczas  korzystania z naszych tras narciarskich.
 • Stacja nie poniosi odpowiedzialnosci za zabrudzenia odzieży narciarskej smarami (kurtki, spodnie , kombinezony itp.). Wyciągi to zaawansowane technicznie urządzenia, które wymagają regularnego smarowania dla zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia pobrudzenia smarem.Informujamy że używamy wyłącznie ekologicznych smarów, które posiadają odpowiednie atesty które można skutecznie wyczyścić.

   

Życzymy udanej zabawy !