Regulamin Ośrodka TRAWERS

Poniższy regulamin Ośrodka Trawers stanowi integralną część umowy wynajmu (rezerwacji) pokoju i został opracowany dla zapewnienia spokojnego oraz bezpiecznego pobytu naszych Gości. Klient dokonujący rezerwacji naszego pokoju, akceptuje niniejszy regulamin.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.laskowa-ski.pl/regulamin-osrodka/

W treści regulaminu użyte zostały następujące pojęcia:
Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych według zapisu kodeksu cywilnego.
Usługodawca –Stacja Narciarska Laskowa Kamionna Chwastek&Chwastek Sp.Jawna 34-602 Laskowa 697 zwany dalej OŚRODEK TRAWERS  NIP 7371911892  REGON 492815206
Usługa – usługa zakwaterowania realizowana przez Stacja Narciarska Laskowa Kamionna Chwastek&Chwastek Sp.Jawna pod nazwą Ośrodek Trawers na rzecz klienta.
Umowa – wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy zakwaterowania w lokalach.
Cena za usługę – kwota wskazana podczas rezerwacji, obejmująca należności wynikające z umowy.

I. Rezerwacja pokoju

1. Podczas rezerwacji Klient wybiera pokój oferowany przez Ośrodek Trawers za pośrednictwem strony internetowej lub portalu pośredniczącego w zawieraniu umów, a następnie dokonuje rezerwacji konkretnego pokoju poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w serwisie internetowym. Aby dokonać rezerwacji klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu, za pośrednictwem systemu płatności internetowych lub poprzez wpłatę na konto hotelu: PEKAO SA 53 1240 4748 1111 0000 4869 1015 (w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko osoby, na którą dokonana jest rezerwacja oraz numer rezerwacji). Pozostała kwota płatna kartą płatniczą lub blik  poprzez punkt self-check in (kiosk ośrodka) w ośrodku przy zameldowaniu. 
W wyjątkowych  sytuacjach Klient może również dokonać rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu 18 3378810.
2. Oferowane pokoje  (bez wyżywienia)  są przeznaczone do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego pokoju. Klient wskazuje liczbę osób w formularzu rezerwacji.
3. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji, Ośrodek Trawers może zażądać dodatkowej opłaty lub zerwać umowę, co spowoduje nie udostępnienie pokoju Klientowi lub konieczność opuszczenia go przez Klienta.
4. Rezerwacja wymaga potwierdzenia ze strony Ośrodka. Potwierdzeniem rezerwacji jest doręczenie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji.

II. Opłata za pobyt

Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% lub całej kwoty w ciągu 8h od otrzymania rezerwacji poprzez jedną z metod płatności podaną w wiadomości mailowej.
Klient zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę najpóźniej w dniu przyjazdu.
Zaliczka winna być uiszczona za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego bezpośrednio poprzez panel rezerwacyjny lub przelewem na wskazane w formularzu konto bankowe. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przed planowanym przyjazdem lub w dniu przyjazdu, bezpośrednio w „kiosku ośrodka”  Trawers. W przypadku rezerwacji pokoju z krótkim terminem przyjazdu, Usługodawca w niektórych przypadkach, zastrzega sobie prawo do rezerwacji pokoju po otrzymanej płatności.
Brak wpłaty środków w ciągu 4h od trzymania rezerwacji skutkuje natychmiastową anulacją rezerwacji.
Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych w procesie rezerwacji (imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, adres, numer dokumentu tożsamości).
Dowodem zakupu jest paragon. Jeśli Klient potrzebuje faktury z NIP za pobyt, zobowiązany jest do przekazania tej informacji przed dokonaniem płatności. Po wystawieniu paragonu, nie ma możliwości otrzymania faktury.
W przypadku przedłużenia rezerwacji, obowiązuje cena zgodna z aktualnym cennikiem ośrodka na dany dzień.

III. Doba 

Pokój wynajmowany jest na doby.
Doba ośrodka rozpoczyna się nie wcześniej niż o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) a kończy się nie później niż o godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu.

IV. Dostęp do Ośrodka TRAWERS

Kod dostępu do budynku Ośrodka Trawers, w którym znajdują się pokoje przekazywany jest na podany przez Klienta adres e-mail/numer telefonu. Następnie kartę dostępu do samego pokoju Gość pobiera w kiosku ośrodka 
w recepcji samoobsługowej. Karta ośrodka/kod dostępu, którą Klient otrzymuje w chwili zameldowania jest kodowana dla Klienta na czas Jego pobytu i nie może być przekazywana osobom trzecim z wyłączeniem osób, które wspólnie z nim przebywają w pokoju na czas pobytu. Klient nie ma prawa udostępniania pokoju osobom trzecim.

V. Zwrot kart dostępu

Zdanie karty dostępu do pokoju następuje w dniu wyjazdu Gości(a) poprzez umieszczenie jej w kiosku samoobsługowym.

VI. Warunki pobytu w Ośrodku Trawers
Gość(cie) jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22:00 do 6:00).
Wszelkie usterki lub awarie powstałe na terenie budynku czy też w pokoju, na które Ośrodek Trawers nie ma wpływu nie są podstawą do anulowania lub zmiany opłat za pobyt.
W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Ośrodek Trawers zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji. W wypadku braku zgody Klienta na zamienny pokój umowa ulega rozwiązaniu, a Usługodawca ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez niego zaliczki.
Parking Ośrodka Trawers jest niestrzeżony, firma nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy.
Gość(cie) zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz ppoż. Zabronione jest niszczenie apartamentu, klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie ppoż. W przypadku naruszenia określonych zasad Usługodawca uprawniony jest do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie apartamentu do stanu poprzedniego.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w apartamencie powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
W przypadku, gdy Klient w sposób rażący narusza określone zasady, spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między domownikami i gośćmi – Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Klientowi umowy pobytu w pokoju ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu. W takiej sytuacji Klientowi nie będzie przysługiwał zwrot należności za niewykorzystany okres pobytu. Ośrodek Trawers zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Gości(a), którzy podczas poprzednich pobytów rażąco naruszyli Regulamin.
Ośrodek Trawers nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności lub hałas spowodowane przez sąsiadów (np. remont, zakłócanie ciszy nocnej, nieodpowiednie zachowanie na terenie obiektu). W przypadku zakłócania ciszy nocnej należy o tym fakcie powiadomić policję. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu zwrot lub rekompensata.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia pobytu Klientów, którzy przyjechali w większej ilości osób niż podanych w warunkach rezerwacji. Każda zmiana odnośnie ilości osób powinna być zgłoszona co najmniej 24h przed planowanym przyjazdem celem przygotowania pokoju.
Dziecko do lat 3 (jedno na pokój) śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą regularną cenę i traktowane są na takich samych zasadach jak osoba dorosła.
Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
W pokoju jak i w całym obiekcie Ośrodka Trawers obowiązuje bezwzględny zakaz:
   wprowadzania zwierząt,
   używania środków odurzających,
   używania świec,
   przenoszenia wyposażenia pokoju do innych lokali (stoły, krzesła, zastawa stołowa  itd.),
   zakaz wynoszenia mebli na balkon/taras.
Usługodawca ma prawo do odmowy pobytu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Klientowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystaną rezerwację.
Osoby trzecie niezameldowane w pokoju  mogą w nim przebywać wyłącznie za zgodą wynajmującego. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie, jak również wszelkie szkody wyrządzone przez przebywające na jego zaproszenie osoby trzecie, niebędące zameldowane w pokoju.
Klient (gość) zobowiązany jest w razie zagrożenia dla jego życia lub zdrowia (a także innych osób przebywających wraz z nim w pokoju) niezwłocznie wezwać odpowiednie służby.
Usługodawca może odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości czy też szkodę na osobie Gościa bądź pracowników lub innych osobach przebywających na terenie obiektu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt innych klientów lub funkcjonowanie obiektu.
O wszelkich usterkach powstałych w pokoju, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować drogą mailową/sms lub bezpośrednio pracownika Ośrodka Trawers. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

Zasady promocji ,,ZNIŻKI NA KARNETY CAŁODNIOWE/WIELODNIOWE''

Promocje na karnety obowiązują tylko  i wyłącznie dla osób zameldowanych w Ośrodku Trawers w terminie zameldowania. Warunkiem otrzymania karnetu zniżkowego  w kasach jest okazanie rezerwacji i dokumentu potwierdzającego tożsamość zameldowanego. Zniżki na karnety obowiązują tylko w określonych przez ośrodek terminach. Ośrodek Trawers zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym  momencie bez podania przyczyn.

VII. Anulowanie rezerwacji lub jej zmiana

Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50 % wpłaconej kwoty. Prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Każda zmiana uzgadniana jest indywidualnie i uzależniona jest od kalendarza dostępności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian bądź naliczeniu dodatkowych opłat. Zwrot wpłaconych środków następuje w ciągu 14 dni roboczych.
Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Ośrodka Trawers jeżeli jest dostępny ten sam lub inny apartament, który może zostać zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Ośrodek Trawers uprawnione są do potrącenia wpłaconej zaliczki lub całości opłaty za pobyt.
Jeśli Klient anuluje rezerwację po ustanowionym terminie, nie przysługuje mu zwrot wpłaconych środków.
W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Ośrodek Trawers nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
Ośrodek Trawers ma prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny w ciągu 48 h od momentu dokonania rezerwacji. W takim przypadku wpłacona zaliczka lub opłata za pobyt zostanie zwrócona do 14 dni roboczych. W przypadku zwrotu na zagraniczne konto pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 60 PLN.

VIII. Odstąpienie od umowy
Zgodnie z art. 38 punkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

IX. Usługi

Ośrodek Trawers może pobrać opłatę za dodatkowe usługi sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu Klienta.

X. Opłaty dodatkowe

Na życzenie Klienta istnieje możliwość dostarczenia odpłatnie do pokoju  łóżeczka dla dziecka i/lub krzesełka do karmienia. Koszt wynajęcia 40,00 zł/doba.
Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w pokoju jest zabronione. W przypadku zorganizowania imprezy uciążliwej dla pozostałych Klientów, Ośrodek Trawers może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 5000,00 zł.
Zgubienie karty do pokoju wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 20,00 zł.
Śniadanie (w sezonie narciarskim istnieje możliwość wykupienia śniadania w barze w godzinach otwarcia baru )- dodatkowo płatne: 30,00 zł/ osoba
Koszt dodatkowego kompletu pościeli i ręczników hotelowych wynosi 90,00 zł/komplet.

XI. Palenie

W całym obiekcie Ośrodka Trawers obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz podgrzewania wyrobów tytoniowych i innych, jest ono możliwe jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500,00 zł.
Za bezpodstawne uruchomienie alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony karą pieniężną
w wysokości 1500,00 zł za wezwanie straży pożarnej.

XII. Reklamacje

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient może zgłosić w formie elektronicznej na adres info@hotel-trawers.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia pobytu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

XIII. Odpowiedzialność

Ośrodek Trawers nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. W szczególności na remonty, prace budowlane i wykończeniowe w sąsiedztwie Ośrodka Trawers, hałas oraz chwilowe braki w dostawie mediów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe mające wpływ na funkcjonowanie obiektu tj. nagłe braki w dostawie prądu/wody/ogrzewania/internetu oraz za awarie spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi np. silnym wiatrem lub intensywnymi opadami śniegu/deszczu.
Zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia pokojów, jak również utrzymania ich standardu. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość oraz za urazy lub choroby Klienta podczas jego pobytu w Ośrodku Trawers. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu zwrot lub rekompensata.
Ośrodek Trawers nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty należące do Klienta pozostawione w lokalu po dniu wymeldowania.
Informujemy, iż obiekt Ośrodek Trawers jest monitorowany.
W przypadkach nieujętych niniejszym regulaminie zastosowania mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.