Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą określonych funkcjonalności serwisu www.laskowa-ski.pl , www.hotel-trawers.pl 

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

Korzystając z serwisu www.laskowa-ski.pl, www.hotel-trawers.pl, może Pani/ Pan przekazać nam swoje dane osobowe np. podczas zawarcia umowy w sklepie internetowym, w formularzu kontaktowym. W takim przypadku będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Przedstawiamy stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które możemy pozyskać od Państwa, w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności, przed skorzystaniem z usług witryny www.laskowa-ski.pl, www.hotel-trawers.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczyć dostęp do strony osobom niepowołanych. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet, nie jest w pełni bezpieczny, czy wolny od zaistnienia błędów. Stacja Narciarska Laskowa-Kamionna Bogdan Chwastek, Włodzimierz Chwastek spółka jawna z siedzibą w Laskowej (34-602), Laskowa 697 zapewnia użytkowników swego serwisu internetowego, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:

 1. dlaczego zbieramy dane osobowe,
 2. jak je wykorzystamy,
 3. jaki jest okres retencji danych,
 4. kto jeszcze będzie miał do nich dostęp
 5. jak można się z nami skontaktować,
 6. jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi, w tym prawo do sprostowania, usunięcia i zapoznania się z dotyczącymi Państwa danymi.

2. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Stacja Narciarska Laskowa-Kamionna Bogdan Chwastek, Włodzimierz Chwastek spółka jawna z siedzibą w Laskowej (34-602), Laskowa 697, NIP: 7371911892, Numer KRS: 0000107333, REGON: 492815206

3. KOORDYNATOR DS. OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Koordynatora ds., ochrony danych osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Rekomendujemy kontakt z koordynatorem drogą mailową, pod adresem e-mail: rodo@laskowa-ski.pl

4. DLACZEGO PROSIMY O PODANIE DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli wykonać zamówienie. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając nam żadnych wymienionych wyżej informacji. Kiedy będą Państwo chcieli złożyć zamówienie w ramach naszego Serwisu, poprosimy o zalogowanie się lub rejestrację, tak aby mogli Państwo otworzyć swój profil klienta, przesyłać i zapisywać obrazy oraz zapisywać historię przeglądania i preferencje, uzyskując do nich dostęp z każdego urządzenia.
 2. Poprosimy Państwa o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych, pliki cookies. Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnej chwili wycofać w sposób opisany w regulaminie serwisu www lub poprzez wysłanie e-mail na adres rodo@cold.pl Nie muszą Państwo udzielać zgody, aby móc korzystać z Serwisu.

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Na mocy obowiązujących przepisów prawa, musimy także podać „podstawę prawną przetwarzania”, tj. poinformować Państwa, na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Państwa informacji; stosowne informacje na ten temat znajdują się również poniżej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu realizacji zawarcia umowy, wykonania umowy. Dane mogą być także przetwarzane celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów-w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).

Informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach np. wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na pytania poprzez formularz kontaktowy.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania ( formularz kontaktowy).

Pomoc w ocenie, opracowaniu i poprawie oferowanych produktów i usług.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.

Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas oraz archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 7 ust.3 RODO); Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego Administratorze

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Obowiązek prawny np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości

6. OKRES RETENCJI, CZYLI JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania.

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
 2. W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 3. Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy) Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi;
 4. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat;
 5. Dane osobowe przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach administratora do momentu będą przetwarzane do momentu istnienia takich celów np. świadczenia usług strony WWW w jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: rodo@laskowa-ski.pl

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jest Pan/Pani tą osobą, za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

8. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z nich.

9. Z KIM DZIELIMY SIĘ PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI?

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe (powierzyć ich przetwarzanie) stronom trzecim, w tym w następujących okolicznościach:

 1. Korzystamy z pracy stron trzecich (działających w charakterze podwykonawców), które wykonują w naszym imieniu i na naszą rzecz pewnie działania obejmujące przetwarzanie danych osobowych np. obsługa sklepu internetowego. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów. Możemy wykorzystywać informacje, które otrzymujemy od stron trzecich, aby uzupełnić, poprawić i wzbogacić nasze bazy danych zawierające informacje o klientach w takich celach jak sprawdzanie wiarygodności kredytowej i zapobieganie oszustwom;
 2. Będziemy zmuszeni udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. Przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas;
 4. Przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub Państwa dotyczących (w tym porozumień pomiędzy Państwem a nami (lub jedną lub większą liczbą naszych spółek zależnych); lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich;
 5. Możemy również zawierać porozumienia ze stronami trzecimi, które umożliwią Państwu dostęp do stron internetowych lub aplikacji (takich jak odtwarzacze plików wideo) takich stron trzecich bezpośrednio poprzez nasze własne strony lub aplikacje.
  Każda strona trzecia stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie podczas używania jej stron lub aplikacji, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików cookie takiej strony trzeciej. Proszę mieć na uwadze, że serwisy internetowe i aplikacje stron trzecich są poza naszą kontrolą. Klikając linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają. Państwo kontrolowaną przez nas strefę. Nie ponosimy odpowiedzialności moralnej ani prawnej za wszelkie kwestie wynikające z wykorzystywania Państwa danych przez strony trzecie (w tym danych osobowych).

10. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

11. PLIKI COOKIES

Strona www korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Poniżej przedstawiamy rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookies i cel ich wykorzystywania (niektóre pliki cookies są niezbędne dla poprawnego działania naszej witryny internetowej). Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z niej, wsparcia w zapewnianiu użytkownikowi informacji i funkcjonalności oraz dostarczania nam informacji o tym, jak wykorzystywana jest nasza witryna internetowa, co umożliwia nam zapewnienie, aby była w jak najwyższym stopniu aktualna, odpowiednia i pozbawiona błędów. Wykorzystujemy także pliki cookies w dążeniu do tego, aby reklamy wyświetlane użytkownikom odzwierciedlały ich zainteresowania. Szczegółowe informacje o rodzajach plików cookies wykorzystywanych na naszej witrynie internetowej przedstawiono poniżej. Użytkownik może w dowolnej chwili ograniczyć lub zablokować możliwość stosowania plików cookies, korzystając z poniższych opcji lub ustawień swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat i ogólnie na temat plików cookies można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.
Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie możliwości stosowania plików cookies na naszej witrynie internetowej może wpływać na jej funkcjonalność lub działanie i uniemożliwiać użytkownikom korzystanie z określonych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

W ramach strony www stosowane są niezbędne pliki cookies:
„niezbędne” pliki cookies - niezbędne pliki do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu WWW, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej; umożliwiające dodawanie produktów do koszyka, dostęp do obszaru klienta, obsługę modułu powiadomień itp.

12. OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Stacja Narciarska Laskowa-Kamionna Bogdan Chwastek, Włodzimierz Chwastek spółka jawna z siedzibą w Laskowej (34-602), Laskowa 697 traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji na stronie internetowej oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko wstępuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do naszych serwisów; wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko.

Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Państwa danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak sieć ogólnodostępna np. kawiarenka internetowa.

13. AKTUALIZACJE

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności modernizacji serwisu WWW, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach strony www będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie internetowej oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji.