Obowiązek informacyjny dla klientów Stacji Narciarskiej LASKOWA-KAMIONNA

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy, więc wyjaśnić, co dla Ciebie oznacza to w praktyce.

Ideą niniejszej wiadomości jest zaprezentowanie Tobie pełni praw, jakie posiadasz w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków, jakie musimy spełnić wobec Ciebie na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

1. Na początku chcemy Ci wyjaśnić - czym tak naprawdę jest RODO?
RODO, to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym, więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

2. Co kryje się pod pojęciem Administrator?
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Stacja Narciarska Laskowa-Kamionna Bogdan Chwastek, Włodzimierz Chwastek spółka jawna z siedzibą w Laskowej (34-602), Laskowa 697, NIP: 7371911892, Numer KRS: 0000107333, REGON: 492815206

3. Kim jest Koordynator ochrony danych?
Koordynator ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.
Dane kontaktowe Koordynatora ochrony danych osobowych: adres poczty elektronicznej: rodo@laskowa-ski.pl

4. Informujemy, iż Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora; dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.

6. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa a dodatkowo Twoje dane mogą być ujawniane:

  • firmom transportowym i taksówkarzom w przypadku zamówienia dla gości transportu lub przesyłki kurierskiej
  • firmom informatycznym świadczącym usługi wsparcia IT
  • firmom świadczącym obsługę prawną
  • firmom świadczącym usługi marketingowe
  • firmom ochroniarskim

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Okres retencji, – czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne.
a/ Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
b/ Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
c/ Jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody;
d/ Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Twoje dane będą ̨przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

9. Informujemy, iż masz prawo do:
a/ dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b/ przenoszenia danych,
c/ wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d/ pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację;
e/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych;
f/ uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

  • występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

10. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę, skorzystać z naszych usług czy po prostu móc kontaktować się z nami. Jeżeli jednak będziemy chcieli świadczyć Tobie dodatkowe usługi, np. marketing produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną zawsze zapytamy o zgodę. Nieudzielenie przez Ciebie zgody na marketing, pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy . Traktujemy Twoją zgodę jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.

12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je, bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.