Regulamin hotelu

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 6. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 7. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  * budzenie o wyznaczonej godzinie
  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu.
 8. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 9. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 12. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu, gość hotelowy jest obowiązany do pozostawienia kluczy do drzwi pomieszczenia mieszkalnego w recepcji hotelowej. Gość hotelowy jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy z winy gościa hotelowego.
 14. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 15. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 16. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
 18. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres i koszt odbiorcy wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.


Dyrekcja Hotelu

Pogoda

13.2º Słonecznie

Pokrywa śniegu

0 cm

Wyciągi

0/3

Trasy

0/4